Stichting Frais et Gaillard

Stichting Frais & Gaillard
De Stichting is door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI.

Contactgegevens:
Olympiaplein 20 A-1
1076 AB Amsterdam
fraisetgaillard@hccnet.nl
t 020 – 664 93 58
m 06 – 11 22 00 52

Rekeningnummer (IBAN):
NL34 TRIO 0338 4951 85 tgv Stg. Frais et Gaillard te Amsterdam

(Let op: ons ING-banknummer is opgeheven!)

Fiscaal nummer:
8119.81.095

Bestuursleden:
- Mirjam IJsseling – Voorzitter – www.ijsselingvanderwerff.com
- Christie de Wit – Secretaris – www.kadijkcultuur.blogspot.comwww.jammenxs.blogspot.nl
- Willy Campman – Penningmeester

Doelstelling:
(volgens de Statuten, laatste wijziging 25-02-2005)
“De Stichting heeft ten doel, de bevordering van de muziekbeoefening in de ruimste zin des woords, alsmede het componeren of doen componeren van muziek, het verkrijgen en exploiteren van muziekauteursrechten en muziekauteursrechtelijke licenties, het uitgeven of doen uitgeven van muziek en muziekteksten, het geven of doen geven van muziekuitvoeringen, het uitbrengen van muziek op compact disks, geluidsbanden en andere geluidsdragers, het verzorgen van lessen en cursussen, het exploiteren van muziek in het algemeen, zulks met het accent op oude muziek, en voorts al hetgeen met het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Activiteiten
Een neerslag van verreweg de meeste activiteiten is te vinden op de rest van de website van Ensemble Corona, met name in de speellijst en het overzicht van programma’s. Ook op het Facebook-account van Ensemble Corona (sinds 2012 een nieuw communicatiekanaal) is veel terug te zien van wat Ensemble Corona en dus de Stichting, onderneemt.
Verder vindt u in het Beleidsplan en in de Bijlage daarvan (vanaf pagina 11) een uitvoerige beschrijving van de activiteiten gedurende het gehele bestaan van Ensemble en Stichting.

Kernactiviteiten van Stichting Frais & Gaillard zijn:
Het ondersteunen van Ensemble Corona bij:
- Het ontwikkelen van interessante thematische concertprogramma’s, en het doen van de daarvoor vereiste historische en musicologische research.
- Het geven van mooie concerten en andere uitvoeringen, met muziek (en teksten) uit late Middeleeuwen en Renaissance (14e, 15e en 16e eeuw) op ‘period instruments’ en op musicologisch verantwoorde wijze. Door de heterogene bezetting van Ensemble Corona is zelfs binnen één programma een grote afwisseling mogelijk, in vocaal – instrumentaal en in klankkleuren en bezetting. Het Ensemble instrumenteert periodegetrouw en werkt met kennis van en respect voor de oude bronnen.
- Het opnemen en uitbrengen van CD’s en mogelijk ook andere media en producten, met muziek uit deze concertprogramma’s.
- Het ‘bedienen’ van zowel traditioneel concertpubliek en het ontwikkelde ‘kennerspubliek’, als ook het kweken van bredere interesse voor bovengenoemd repertoire bij publieksgroepen die minder voor de hand liggen. Deze kernactiviteiten eventueel ook in samenwerking met andere partners dan Ensemble Corona uit te voeren.

Nevenactiviteiten van de Stichting en van Ensemble Corona zijn:
- Het (doen) ontplooien van andere muzikale activiteiten die de ontwikkeling van het historisch besef ondersteunen en toelichten, en die aandacht voor het historisch (cultureel) erfgoed genereren.
- Medewerking verlenen aan initiatieven van samenwerkingspartners, passend in de missie en visie van de stichting.

Beleidsplan
Het meest recente Beleidsplan (december 2013) in pdf: StichtingFrais&GaillardBeleidsplan2013

Beloningsbeleid:
(volgens de Statuten, laatste wijziging 25-02-2005)
“De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”

Financieel
Jaarrekening 2012 in pdf: Jaarrekening2012
Jaarrekening 2013 in pfd: Jaarrekening2013
Jaarrekening 2014 in pfd: Jaarrekening2014
Jaarrekening 2015 in pfd: Jaarrekening2015
Jaarrekening 2016 met Leeswijzer, in pdf: Jaarrekening-2016-incl-leeswijzer
Jaarrekening 2017 met Leeswijzer, in pdf: Jaarrekening-2017-incl-leeswijzer

 

STEUN ENSEMBLE CORONA!

CONTACT

STARTPAGINA en ALLE BERICHTEN